Algemene Huurvoorwaarden

De huurder
De huurder dient minimaal 25 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar over een geldig rijbewijs-B te beschikken. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de auto besturen. Huurder dient tevens een geldig paspoort te overleggen. Bij vertrek dienen de genoemde documenten te worden getoond en wordt voor de administratie van de verhuurder van elk document een kopie gemaakt. Bij het maken van de reservering gaat de huurder akkoord dat de persoonsgegevens eventueel worden geverifieerd.

Reserverings- en betalingsvoorwaarden
Na reservering dient  25% van de huursom per bank te worden voldaan. De boeking is dan voor beide partijen bindend . Het resterende bedrag (75% van de huursom) dient 8 weken voor aanvang huurperiode op de rekening van verhuurder te zijn voldaan. Bij boekingen korter dan 4 weken voor de aanvang van de verhuurperiode dient u de volledige huurprijs direct te voldoen. De boeking is pas definitief na de vereiste aanbetaling conform het huurcontract, en de huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met deze huurvoorwaarden van de verhuurder. Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd zal verhuurder alles in het werk stellen om voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren. Partijen komen overeen dat deze huurvoorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Annulering
Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

 • 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 12 weken voor aanvang van de huurperiode;
 • 50% van de huurprijs bij annulering korter dan 12 maar langer dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode;
 • 75% van de huurprijs bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode;

De huurperiode
De minimale huurperiode van de camper is één week, in het hoogseizoen twee weken. De huurperiode gaat in op zaterdagmiddag om 14:00 uur. Indien tijdig gereed en mogelijk kan in overleg de camper vrijdagmiddag of -avond zonder bijkomende kosten worden gehaald. Het is mogelijk om uw auto (op eigen risico) te stallen.

De huurperiode eindigt op zaterdagochtend om 10.00 uur. Wij verzoeken u de gestelde tijden niet te overschrijden, u dupeert hiermee de volgende huurder. Bij overschrijding van de huurperiode heeft verhuurder recht op vergoeding door de huurder van € 250,- per dag of gedeelte van een dag en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode. Het later ophalen en/of eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van het geheel of een gedeelte van de huursom tot gevolg hebben.

De borgsom
Voor de huurcamper geldt een borgsom van € 1.000,--. De borgsom dient voor vertrek te worden voldaan. Indien bij inspectie niet is gebleken van enige schade, vermissing of vernieling van de camper, verplicht verhuurder zich binnen 7 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren. Deze periode van 7 dagen kan worden verlengd indien een eventueel schadegeval nog niet is afgehandeld. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van de kosten, vervanging van toebehoren of schades tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerde boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen.

Oplevering
De camper wordt afgeleverd In een goede staat en compleet met toebehoren zoals omschreven op de bijlage van de huurovereenkomst, en voorzien van een volle brandstoftank, lege watertank, lege afvalwatertank, schoon toilet, 2 flessen toiletvloeistof en 2 gasflessen waarvan 1 stuks 100% vol.

Bij het in ontvangst nemen van de huurcamper vindt een uitgebreide uitleg plaats over het gebruik van de huurcamper. De huurder krijgt naast de normale bescheiden, zoals kentekenbewijs en groene kaart, een uitgebreid instructieboekje van de camper.

De huurcamper wordt binnen en buiten volledig schoongemaakt afgeleverd. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de camper, zowel aan binnen- als buitenzijde.

Bij terugkomst dient de camper weer voor 100% met diesel afgetankt te zijn. De camper dient bij inlevering aan de binnenzijde volledig gereinigd te zijn, inclusief koelkast, toilet cassette, watertank en bekleding. De buitenzijde hoeft niet schoongemaakt te worden, dit is in de huurprijs inbegrepen. Indien de schoonmaak van het interieur en/of het cassettetoilet door huurder niet of niet voldoende is uitgevoerd zal deze schoonmaak door verhuurder worden uitbesteed. De hiermee gemoeide kosten zullen aan huurder worden doorberekend. Voor het reinigen van het interieur bedragen deze kosten € 75,- en voor de toiletcasette € 50,-. Alle kosten wegens het niet voldoen van verplichtingen door de huurder zoals bijvoorbeeld aftanken, schoonmaken interieur, toilet etc. worden bij inlevering van de camper met de waarborgsom verrekend. De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

Gereden kilometers
Het aantal vrije kilometers bedraagt 1.500 km per week. Daarboven gelden toeslagen van € 0,22 per gereden kilometer.

Gebruiksbepalingen
Huurder zal zich gedurende de huurperiode houden aan de volgende gebruiksbepalingen: 

 • De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.
 • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan, dit i.v.m. eventuele allergie bij andere huurders. bij constatering dat er in de camper gerookt is en/of huisdieren zijn verbleven, bedragen de kosten voor intensieve reiniging minimaal € 1.000,--. Deze kosten zullen op de huurder worden verhaald.
 • Huurder zal de auto uitsluitend op verharde wegen gebruiken.
 • Huurder is verplicht de camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen.
 • Het is verplicht altijd de juiste brandstof, olie en overige vloeistoffen te gebruiken.
 • De huurder zal tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 km) het olie en koelvloeistofpeil meten en zorg dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning.
 • Het is niet toegestaan:
  • de camper over te beladen of andere voertuigen te trekken;
  • tegen betaling vracht of andere personen te vervoeren;
  • meer dan het maximaal aantal toegestane personen in de camper te vervoeren of lifters mee te nemen;
  • fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte te vervoeren;
  • in de camper te frituren, fonduen en kaarsen te laten branden;

Boetes
Boetes voor door huurder begane verkeersovertredingen, welke aan verhuurder worden berekend, zullen door verhuurder aan huurder worden gefactureerd.

De verzekering, schades en eigen risico
De huurcamper is all-risk verzekerd. De verzekeringskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. Ritten naar landen binnen Europa zijn overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden mogelijk. Voor ritten naar Oost- Europese landen is vooraf schriftelijke toestemming noodzakelijk. Ritten naar oorlog en risico gebieden zijn verboden. Voor informatie met betrekking tot reisadviezen: www.minbuza.nl. Het eigen risico bij schade bedraagt € 1.000,-- euro per gebeurtenis. Het eigen risico zal bij schade worden verrekend met de door u betaalde waarborgsom.

Schade, defecten of ontvreemding dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij de verhuurder te worden gemeld. Wordt hieraan niet voldaan, of kan niet onomstotelijk vastgesteld worden dat de huurcamper gestolen is (ondanks ontvreemding), kunt u bij grove nalatigheid volledig aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Houd daarom altijd de contactsleutels en autobescheiden in uw bezit en verwijder de sleutels uit het contact als u stilstaat en de huurcamper verlaat.

Indien een andere partij betrokken is bij het toebrengen van schade aan de camper of het voertuig van de andere partij wordt door de huurder de politie ingeschakeld teneinde een politierapport te laten opstellen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen door gebruik van de camper, mechanische storing of aanrijdingschade, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper. Voor schade aan de reisbagage is verhuurder nimmer aansprakelijk. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.

Bij reparaties aan de huurcamper dient u ten alle tijden eerst overleg te voeren met verhuurder via telefoon (+31629119399) of e-mail ( info@vakantiecamperverhuur.nl ). Reparaties welke zonder toestemming zijn uitgevoerd en waar geen nota en/of oude onderdelen van kunnen worden overlegd worden niet vergoed. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Indien de huurder door pech of voor het uitvoeren van een reparatie langer op een bepaalde plaats moet blijven dan gewenst, is de verhuurder niet aansprakelijk voor die niet-genoten vakantiedagen.

Vakantiecamperverhuur